ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ

 29 01 01

 

Login Form

ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ

          โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษาจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2497 ประเภทโรงเรียนอนุบาลโดยมี นายฟู่ สัตย์สงวน เป็นผู้จัดตั้ง ณ บ้านเลขที่ 10 ถนนผดุงภักดี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา แต่เนื่องจากสถานที่แห่งนี้ได้จัดทำเป็นโรงพยาบาล ผดุงครรภ์จึงได้ย้ายมาตั้งที่ บ้านเลขที่ 69 ถนนแสงอาทิตย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษาอยู่ใน ความอุปถัมภ์ของสมาคมแต้จิ๋วหาดใหญ่ โดยมีกรรมการชุดหนึ่งเข้ามาทำหน้าที่บริหารสมัยละ 2 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาให้เป็นไปตามปรัชญาที่ว่ารู้หน้าที่ มีคุณธรรมและเป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน คือ เรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใส่ใจกิจกรรม
          ปี พ.ศ. 2498 ได้ขยายชั้นเรียนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ใน
          ปี พ.ศ. 2506 ได้ขยายชั้นเรียนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7
          ปี พ.ศ 2515 ได้ขยายชั้นเรียนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
          ปี พ.ศ.2516 ทางคณะกรรมการสมาคมแต้จิ๋วและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนได้พิจารณาเห็นว่าอาคารเรียนหลังเดิมนั้น คับแคบและมีบริเวณเนื้อที่น้อยไม่พอกับความต้องการของนักเรียนและจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น จึงได้จัดซื้อที่ดินเพื่อจะสร้างอาคาร เรียนหลังใหม่ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 12 ไร่ เพื่อจะสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2516 ได้กราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระศรีนครินทราพระราชชนนีเป็นองค์ประธาน ในการวาง ศิลาฤกษ์ หลังจากนั้นก็ลงมือก่อสร้างแล้วเสร็จในปีการศึกษา 2517 อาคารที่สร้างใหม่เป็นอาคารตึก 2 ชั้น 4 หลัง และเปิดใช้ทัน ในปีการศึกษา 2517 โดยอาคารเรียนหลังนี้ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 490/14 ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
          วันที่ 23 ตุลาคม 2528 ได้รับการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล ปี 2530 นายเสียง อร่ามวิทย์ ผู้รับใบอนุญาต ถึงแก่กรรมและต่อมา นายสมเกียรติ อร่ามวิทย์ ซึ่งเป็นบุตรได้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต
          วันที่ 15 ธันวาคม 2532 นายนิพนธ์ ชูช่วยสุวรรณ ศึกษาธิการอำเภอหาดใหญ่ ได้รับมอบอำนาจ ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต
          วันที่ 24 มิถุนายน 2535 ได้โอนโรงเรียนให้สมาคมแต้จิ๋วหาดใหญ่โดย มีนายนิคม ปรีชาวีรกุล เป็นผู้ลงนามผู้รับใบอนุญาต โรงเรียน
          วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2539 ได้จัดตั้งกองทุนกังส์แสงเพื่อการศึกษาขึ้น โดยนายกังส์แสง ศรีสวัสดิ์นุภาพ เป็นผู้จัดตั้งและได้ บริจาคเงินจำนวน 1 ล้านบาท ให้กับกองทุนเพื่อการศึกษา
          วันที่ 12 กรกฎาคม 2539 ได้รับมอบบริจาคห้องสมุด 1 หลัง ราคา 1 ล้านบาท จากนายกังส์แสง ศรีสวัสดิ์นุภาพ ในปี 2540 โรงเรียนได้ ปรับปรุงปรัชญาให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นจากเดิม ปัจจุบันมีนายนิคม ปรีชาวีรกุล เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต มีนายกฤษณ์ อารยานุมาศ เป็นผู้จัดการและมีนางอุนนิดา คะเนนัย เป็นผู้อำนวยการเปิดทำการสอน 3 ระดับ คือ ระดับก่อนประถม- ศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น
          1. ระดับก่อนประถมศึกษา มีการจัดการเรียนตามแนวการจัดประสบการณ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ การสอนมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและจิตใจของนักเรียนเป็นหลัก
          2. ระดับประถมศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) กระทรวงศึกษา ธิการที่มุ่งพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้นักเรียน คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็นสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็น อยู่ที่ดีขึ้นและเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ
          3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) กระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งเน้นให้นักเรียนค้นพบความสามารถ ความถนัดและความสนใจของตนเอง เพื่อเป็นพื้นฐานใน การประกอบอาชีพและศึกษาต่อ

合艾陶华教育慈善中学简介

一.学校简史

          合艾陶华教育慈善中学是合艾潮州会馆辖下的面向全社会招生的民办华文学校。现任校董会董事长为方志雄先生。学校管理体制为校董会领导下校政经理及校长管理负责制。学制设置为幼稚园至初中三年级,教授课程包括华文、泰文和英文。现有中泰文教职员工85位,在校学生约1000多名。

        学校是由热心教育的潮州华侨创建于公元1952年,最初仅开办一个幼稚园。公元1954-1973年间,学生人数日增,学校逐渐增办小学一年级至七年级,后又增设初中部,同时定名陶华学校。

        1973年,合艾潮州会馆全体理事协力兴建新校舍,同年六月七日,宠蒙皇太后颂绿拍诗纳卡琳塔拉殿下驾幸,御赐主持奠基礼,这在当时民校中也是一项殊荣。

        1976年,再次扩建新校舍。并荣幸的请到中国驻泰王国特命全权大使柴泽民阁下暨宋卡府尹联合主持落成典礼。

        1989年,方志雄先生当选合艾潮州会馆第廿二届主席,开始对学校行政大举兴革,很快使学校扭亏为盈,同时,随着泰国有关教育政策的开明通融,学校开始重设华文课程。

        1996年,合艾潮州会馆永远名誉主席李更生硕士为培养和鼓励莘莘学子勤奋向学,特设李更生教育基金,每年以华文成绩优秀奖学金及困难学生助学金的形式,颁发给本校学生。此外还捐款兴建李更生图书馆。(馆中中文书籍由中国国侨办、汉办及广东省侨办免费赠送)。

        1997年,因原有教室不敷使用,校董会决议在原旧校舍基础上兴建新四层教学楼。在当地华侨的踊跃支持下,翌年建成交付使用,同时各项教学设备也日益完善。学校正式更名为陶华教育慈善中学。

         2002年,顺利通过泰国教育部严格检查,被批准为标准学校。

         2003年,开始从中国聘请应届大专毕业生前来任教,并开始采用中国国侨办赠送的中文系列课本。

        2007年,学生人数倍增,校董会再次通过兴建新教学楼,并成立以方志雄先生为主席的陶华中学教育慈善会,获得各方热心教育人士的鼎力赞助。同年开始聘请中国汉办志愿者教师前来任教。

        2009年,由宋卡府尹及中国驻宋卡总领事联合为新教学楼落成使用典礼揭幕。

        2007及2011年,先后有两位中文教师荣获中国国侨办颁发的优秀海外华文教师奖。

        2012年,开始聘请中国侨办外派教师前来任教。

        2013年5月,中国驻泰王国特命全权大使管木阁下莅临参观指导。

        2013年,被中国国侨办授予第三批“海外华文教育示范学校”称号。

二.学校中文教学

        本校一贯以“不分种族、不论等级、不嫌贫富”为招生准则,以“严谨教学、陶育英才”为教学宗旨,以“重品德、学习好、讲卫生”为校训。校政校务不断发展,同时更加重视华文教育。现共有中国教师8位、本土中文教师5位。自幼儿园至初中三年级均设有中文课程,每周授课节数为6-8节,很多学生都是慕华教之名而前来就读。

        在日常教学中,我校采取中国老师与本土教师相结合的教学方式,趋长避短,充分发挥教师的优势;采取多种授课方法与教学活动相结合的模式,提高学生学习中文的兴趣和水平。历年来,我校学生在各类中文比赛中都获得了令人瞩目的优异成绩。

        日常中文教学活动有:

        1.早读:每日一句中文,内容结合教学、节日等相关话题。

        2.早练、晚练:利用早操、午休和放学后时间,对预备参赛学生进行针对性辅导及唱歌、舞蹈训练。

        3.课外兴趣课:剪纸、手工、书法、踢毽子等。

        4.中泰传统节日活动:春节、国庆等

        5.周末中文基础补习班

        6.各类华文比赛

        学校中文教育的发展也离不开中国国侨办、汉办及中国驻宋卡总领馆的关心和大力支持。多年来,学校曾经多次迎接中国国侨办、中国驻泰历任大使莅临参观。我们相信,我校的中文教育必将结出更丰硕的成果!明天会更好!形式以华文成绩优秀奖学金及困难学生助学金

 

       

Search

ผู้อำนวยการโรงเรียน

30 1 01