ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ

 29 01 01

 

Login Form

เอกลักษณ์/ปณิธาน/ปรัชญา

เอกลักษณ์

"โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน"

ปณิธาน

มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะวิชาการ ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ

มุ่งสร้างคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมและอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข

มุ่งส่งเสริมศักยภาพครู บุคลากรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

มุ่งสู่ความเป็นสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย

ปรัชญา

ศึกษาดี มีอนามัย ใฝ่คุณธรรม  

  ศึกษาดี หมายถึง การเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคม และสติปัญญาให้กับผู้เรียน พัฒนาทักษะของผู้เรียนให้สามารถเรียนได้ด้วยตนเองและประสบการณ์จริงจากการเรียนรู้และเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต 
  มีอนามัย : หมายถึง การพัฒนาสุขภาพอนามัยของผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เข้าใจเกี่ยวกับหลักโภชนาการ รู้จักปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง 
  ใฝ่คุณธรรม : หมายถึง การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้เรียนเกี่ยวกับความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ ความกตัญญู การมีสัมมาคารวะ การรู้จักอนุรักษ์วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม สามารถปฏิบัติตนตามกฏระเบียบของสังคม

Search

ผู้อำนวยการโรงเรียน

30 1 01