ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ

 29 01 01

 

Login Form

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ 

        โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ มุ่งเน้นการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ รักการเรียนรู้ควบคู่กับภาษาจีน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รู้จักรักษาสุขภาพอนามัย ให้ความร่วมมือในกิจกรรม สร้างสัมพันธ์อันดีกับชุมชน อยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข

Search

ผู้อำนวยการโรงเรียน

30 1 01