ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ

 29 01 01

 

Login Form

รับสมัครนักเรียน2567

❤️ เ ปิ ด รั บ ส มั ค ร แ ล้ ว วั น นี้ ❤️
โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ

RabSaMak 66 5 01

📌📌เรียนที่นี่ จ่ายครั้งเดียวจบครบทุกรายการ

👉โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ในระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566
• หลักฐานประกอบการรับสมัคร
1.สำเนาสูติบัตรเด็กนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา และมารดา อย่างละ 1 ฉบับ
3.สำเนาบัตรประชาชน บิดา และมารดา อย่างละ 1 ฉบับ
4.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
5.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
6.หลักฐานการจบระดับชั้น ป.6 (ปพ.1) ฉบับจริง มอบตัวเข้า ม.1
7.หลักฐานการจบระดับชั้น ม.3 ฉบับจริง มอบตัวเข้า ม.4
8.บค.20 , ปพ.1 , ปพ.6 (สำหรับนักเรียนที่ย้ายเข้ามาเรียน)
📍สนใจสมัครเข้าเรียน สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลหรือขอเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน
1) กล่องข้อความในเฟซบุ๊ก
2) โทรศัพท์ 074-244038
ในเวลาทำการวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 15.30 น.📌📌📌

Search

ผู้อำนวยการโรงเรียน

30 1 01