การแต่งกาย ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

การแต่งกายที่ถูกระเบียบของนักเรียนโรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

Read More

การแต่งกาย ระดับชั้นอนุบาล

สวมชุดถูกระเบียบเป็นนิสัย คือ "ความภูมิใจของกอบกาญจน์" การแต่งกายที่ถูกระเบียบ ระดับชั้นอนุบาลศึกษา

Read More

กิจกรรมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่2563

คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 19 รูป

Read More

เลี้ยงฉลอง" ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ " 2563

จัดงานเลี้ยงปีใหม่ 2563 เพื่อเป็นการขอบคุณที่คณะครู บุคลากรทุกคน ทำงานกันอย่างทุ่มเทมาตลอดทั้งปีที่ผ่านมา

Read More

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ

 29 01 01

 

Login Form

รับสมัครเรียน

❤️ เ ปิ ด รั บ ส มั ค ร แ ล้ ว วั น นี้ ❤️
โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ
S 10141715 0

S 10141715 0

📌📌เรียนที่นี่ จ่ายครั้งเดียวจบครบทุกรายการ
👉โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ในระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565
• หลักฐานประกอบการรับสมัคร
1.สำเนาสูติบัตรเด็กนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา และมารดา อย่างละ 1 ฉบับ
3.สำเนาบัตรประชาชน บิดา และมารดา อย่างละ 1 ฉบับ
4.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
5.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
6.หลักฐานการจบระดับชั้น ป.6 (ปพ.1) ฉบับจริง มอบตัวเข้า ม.1
7.หลักฐานการจบระดับชั้น ม.3 ฉบับจริง มอบตัวเข้า ม.4
8.บค.20 , ปพ.1 , ปพ.6 (สำหรับนักเรียนที่ย้ายเข้ามาเรียน)
📍สนใจสมัครเข้าเรียน สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลหรือขอเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน
1) กล่องข้อความในเฟซบุ๊ก
2) โทรศัพท์ 074-244038
ในเวลาทำการวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 15.30 น.📌📌📌
 

Search

ผู้อำนวยการโรงเรียน

30 1 01